Werkwijze

De werkwijze van Het Anker is gebaseerd op de vier kernwaarden: geloof, betrokkenheid, betrouwbaarheid en naastenliefde. Deze staan uitgelegd bij onze Missie en visie.

De werkwijze die Het Anker gebruikt bij het wijkgericht werken voor kinderen, jongeren en hun ouders, wordt gekenmerkt door:

Relatiegericht
Voor Het Anker Charlois zijn relaties essentieel. Zonder een goede relatie zullen medewerkers en bezoekers niet open naar elkaar zijn en blijft ons werk moeizaam gaan. We kiezen bewust voor ‘professionele nabijheid’, waarbij het gaat om het bieden van steun en betrokkenheid, maar waarbij we de ander wel de verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen leven houdt. We krijgen hierdoor vertrouwen en kunnen verder komen. De nadruk op het relationele helpt bezoekers om te beseffen dat hij of zij van waarde is, wat het proces ten goede komt. Dit betekent voor de programma’s dat er altijd voldoende ruimte is voor het relationele aspect en spontane interactie, ook als die niet is ingepland.

Outreachend
Hoewel sommige activiteiten gebonden zijn aan de fysieke ruimte van het gebouw, streven we ernaar dat onze activiteiten ook zichtbaar worden voor een groter publiek. Dat betekent dat we aanhaken bij een buurtactiviteit, activiteiten op straat organiseren of outreachend zijn door programma’s aan te bieden op scholen. We zullen steeds meer samen met de deelnemers van onze activiteiten nieuwe bijeenkomsten voorbereiden of activiteiten ontplooien. Het is hierbij belangrijk in contact te zijn met de buurt, wat we willen bereiken door bijvoorbeeld het afleggen van huisbezoeken.

Open klimaat
Voor Het Anker is het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt bij de activiteiten die georganiseerd worden. We staan open voor nieuwe bezoekers, nieuwe kinderen en volwassenen bij de clubs. Daarom werken we aan zoveel mogelijk pr in de wijk, voor alle activiteiten maken we flyers en aankondigingen op sociaal media. Tijdens de Vakantie Bijbel Club en op het buurtevent nodigen we de kinderen uit om te komen naar de wekelijkse clubs in de wijk. Bij de kinderclub werken we aan een open klimaat door in groepsgesprekken de onderwerpen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de leefsituatie van de kinderen. De kinder- en volwassenenclub heeft een redelijk informele indeling met een open begin en open einde. Er is ruimte voor eigen inbreng van de kinderen en het programma wordt aangepast als er iets leeft bij de deelnemers dat op dat moment belangrijk is om te bespreken.

Multicultureel
In het Anker zijn, zonder onderscheid, alle mensen welkom. In de wijk wonen veel mensen met een andere culturele, etnische of religieuze achtergrond. Ook hen heten we welkom en geven hen de ruimte om zichzelf te kunnen zijn. Dit betekent dat we onze vorm waar mogelijk aanpassen zonder af te doen aan de inhoud.

Aansluiting
In onze activiteiten sluiten we aan bij de leefwereld van onze doelgroep. Dit vraagt om een luisterende houding ten opzichte van de doelgroep. We gaan actief in gesprek met wijkbewoners. We zijn aanwezig bij activiteiten in de wijk waar we kinderen, jongeren en hun ouders ontmoeten. We presenteren ons actief op sociale media en zoeken via netwerksites aansluiting met de doelgroep.