Missie en visie

Missie
Het Anker Charlois is een vrijwilligersorganisatie die, namens de Protestantse gemeente Rotterdam Zuid diaconaal-missionair actief is in de achterstandswijken Carnisse en Oud-Charlois. We weten ons geroepen door ons geloof in Jezus Christus om onze naasten bij te staan en te helpen vanuit de liefde van God voor alle mensen. Dit betekent in onze situatie: dienstbaar voor de kwetsbaren, verlichten van hun dagelijks bestaan, bijdragen aan ontplooiing van talenten van kinderen, tieners en hun ouders en bijdragen aan gemeenschapsvorming. Wij doen dit voor iedereen, ongeacht religie of afkomst. Dit gebeurt: open, gelijkwaardig, respectvol, bezielend, gelovig, betrokken, betrouwbaar en vreugdevol.

Visie
Vanuit de traditie van ‘Jeugdhaven’ ‘t Anker kiezen we voor het organiseren van individuele, groepsgewijze en wijkgerichte activiteiten voor kinderen, tieners en hun ouders, ongeacht hun geloofs- of levensovertuiging. Daarnaast bieden we verschillende activiteiten aan voor de oudere buurtbewoners. Dit seniorenwerk is ontstaan uit de clubs van vroeger en mensen zijn vaak al jarenlang bij Het Anker Charlois betrokken. In de ontmoetingen bemoedigen en verrijken wij elkaar en worden we uitgedaagd om betrokken te zijn op het leven van de ander. We werken samen met groepen en organisaties die eenzelfde doel nastreven. Door vernieuwende, aansprekende projecten hopen we dat er open en respectvolle relaties ontstaan tussen wijkbewoners, dat ze sterker worden en zich inzetten voor elkaars welzijn. We stimuleren jongeren in hun talentontwikkeling, identiteitsvorming en helpen hen bij levens- en geloofsvragen.

Geloof
Het Anker Charlois weet zich geroepen door de bevrijdende boodschap van het Evangelie. Wij geloven in, of met andere woorden, vertrouwen ons toe aan Jezus. Dit betekent dat de organisatie en de medewerkers zich gedragen weten en geïnspireerd worden door Jezus Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven. In al ons handelen komt naar voren dat we ons doordrenkt weten met de bevrijdende boodschap en in navolging van Jezus  leven en actief  zijn voor de kinderen, jongeren en hun ouders in de wijken Carnisse en Oud-Charlois. Dit is het vaste fundament onder al onze diaconaal-missionaire activiteiten, juist omdat we geloven dat Gods boodschap van liefde en genade ook anno 2013 nog niets van zijn geldingskracht heeft verloren. 

Betrokkenheid
Het Anker Charlois heeft vanouds een band met de wijken Carnisse en Oud-Charlois en wil in de levens van mensen uit die wijk aanwezig zijn. Vrijwilligers en medewerkers van Het Anker Charlois zijn niet alleen zélf betrokken, maar stimuleren ook de onderlinge betrokkenheid tussen verschillende buurtbewoners, generaties en culturen.

Betrouwbaarheid
De waarde betrouwbaar geeft aan dat we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Medewerkers van Het Anker Charlois komen afspraken na en daar kun je van op aan je kunt van hen op aan. Ook is binnen Het Anker Charlois de communicatie open en eerlijk. We streven naar de beste kwaliteit in ons werk en we houden geheim wat mensen ons toevertrouwen.

Naastenliefde
Het Anker Charlois wil een plek zijn waar kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen zich gerespecteerd en geliefd weten. Wij willen uitdelen van Gods liefde voor alle mensen. Kinderen, jongeren en hun ouders krijgen bevestiging in wat zij kunnen en worden gestimuleerd hun talenten te ontwikkelen. Je mag er zijn! In al onze activiteiten en ontmoetingen staat het belang van de ander voorop.

Mocht je bovenstaande woorden niet begrijpen, voel je dan vrij om één van ons aan te spreken en ernaar te vragen. Niet voor iedereen zullen deze woorden namelijk direct betekenis hebben en wij leggen ze graag uit!